Nu kan du kartlägga det organisatoriska stödet med hjälp av OSC

Vi på GDQ Associates har som mål att erbjuda verktyg som syftar till att underlätta informationsinsamling och kartläggning för analys av ett teams styrkor, utvecklingsområden samt förutsättningar. Från 1a oktober 2021 utökar vi därför My GDQ Management med verktyget Organisational Support Checklist (OSC).

I sin bok om att skapa effektiva team presenterar Susan Wheelan en checklista för organisatoriskt stöd – OSC. Detta är ett användbart verktyg för kartläggning av områden för utveckling kopplade till teams organisatoriska kontext. Frågorna som ingår i checklistan ringar in teammedlemmarnas uppfattning gällande organisationskulturen, uppdragets tydlighet, arbetsuppgifter och tekniskt stöd, autonomi och tillgänglighet, återkoppling och erkännande, utbildning och utveckling samt utbildningskvalitet.

När lämpar det sig att använda OSC?

Som känt ingår de flesta team i en organisatorisk kontext som många gånger har en avgörande påverkan på teamens insatser. Team behöver således ha rätt förutsättningar från organisationen för att kunna vara effektiva. OSC är ett verktyg som lämpar sig väl som komplement till analys av teamets processer och stadiebedömning för att kunna skapa en helhetsbild av teamets kärnproblem och dess potentiella orsaker.

Vilken information tillhandahålls genom OSC?

Den information som erhålls genom OSC syftar till att kartlägga och utvärdera vilket stöd ett team har inom organisationen. Den sektionsanalys som ingår i OSC-rapporten kan fungera som hjälp vid identifiering av områden med starkt organisatoriskt stöd respektive områden där det organisatoriska stödet behöver förbättras. Resultaten redovisas på gruppnivå och underlaget kan även användas för att planera åtgärdsinsatser. 

Vad innehåller OSC-rapporten

I rapporten ingår en kort teoretisk beskrivning med fokus på den typ av stöd som grupper gynnas av och kan behöva inom en organisation. Teamets uppfattning av det organisatoriska stödet sammanställs i en sektionsbedömning respektive sektionsanalys där områden som behöver mer fokus enligt gruppen finns markerade. Rapporten inkluderar även en interventionsmall vilken kan användas som utgångspunkt för en beteendeanalys baserad på valda fokusområden.

Vad krävs för att använda OSC?

Du behöver vara certifierad GDQ-konsult för att administrera verktyget. På My GDQ Management hittar du en guide till hur du skapar en OSC-mätning, exempelrapport samt manual till hur rapporten ska tolkas. Här kan du läsa mer om våra certifieringar.