GDQ Associates AB är en organisation som tillhandahåller tjänster av hög kvalitet inom områdena grupp- och organisations-utveckling, utbildning och professionell certifiering.

En ledstjärna för GDQ Associates är att alla våra tjänster ska vara grundade i psykologisk forskning. På så sätt kan kunder som använder våra tjänster ha tillit till våra tjänsters kvalitet och värde.

GDQ (the Group Development Questionnaire) utgör kärnan i GDQ Associates. GDQ utvecklades av Dr Susan Wheelan. Susan Wheelan ägnade närmare 30 år åt studiet av arbetsgruppers dynamik. Ett resultat av hennes forskning är GDQ. Detta verktyg mäter gruppers arbetsgruppers utveckling och effektivitet. Grupper kan med hjälp av GDQ formulera framgångsrika strategier för utvecklas och bli alltmer effektiva.

När Susan Wheelan drog sig tillbaka 2014 lämnade hon över GDQ och alla rättigheter förknippade därmed till Maria Åkerlund och Christian Jacobsson I Sverige som fortsätter förvalta och utveckla användningen av frågeformuläret digitalt och forskningsbaserat.

Våra sju etiska och praktiska principer


1.

GDQ användare måste ha god kunskap om teori och forskning om grupputveckling.


2.

GDQ mäter gruppers sätt att fungera. Det är inte avsett för att ge information om individer.


3.

Syftet med GDQ är att hjälpa grupper i deras arbete för att nå sina mål.


4.

GDQ är ett verktyg för att hjälpa grupper utvecklas. När det är möjligt skall träning i att använda verktyget erbjudas till professionella utövare inom såväl vinst- som icke vinstdrivande organisationer.


5.

GDQ materialet får endast användas av GDQ-certifierade konsulter, som är tränade i att använda det på rätt sätt, eftersom risken annars är stor att det används fel och värdet av verktyget minskar.


6.

GDQ är fortfarande ett nytt instrument och fortsatt forskning om dess effektivitet för olika typer av grupper och i olika organisationer krävs. GDQ användande ombeds därför att bidra till fortsatt forskning genom att dela med sig av data till GDQ Associates.


7.

Det är viktigt att arbeta med grupper inom ramarna för vår kunskap och vara försiktiga i våra val av interventioner som baseras på GDQ resultat. Det vi inte vet tar vi reda på.

Integritet

Läs mer om vår integritetspolicy.
Läs mer om vår cookie policy.