Lansering av aggregerade GDQ-rapporter

I samband med årets GDQ–seminarium den 22 september lanserar vi verktyget aggregerade rapporter. Verktyget passar dig som vill göra återkommande mätningar av teams utveckling där resultaten kan sammanställas över tid eller för fler team vid valda mättillfällen.  

Du väljer hur många mätpunkter du vill att rapporten ska bygga på samt vilka mätningar som ska ingå för de valda mätpunkterna. Följande typer av aggregerade rapporter kan genereras för GDQ och GDQ Short:

  • Flera mätningar över tid av samma team
    Denna rapport kan med fördel användas för att utvärdera om en intervention för ett team gett effekt mellan två eller fler mättillfällen.
  • Mätningar av många team i samma organisation
    Denna rapport innehåller information om det genomsnittliga resultatet för team i organisationen vid en vald tidpunkt. Denna information kan vara en fingervisning om vilka områden för utveckling som kan vara av störst värde för en hel enhet eller organisation att rikta insatser mot.
  • Flera mätningar över tid av många team i samma organisation
    Denna rapport innehåller information om det genomsnittliga resultatet för team i organisationen vid två eller fler mättillfällen. Passar väl för att utvärdera interventioner riktade mot ett flertal team i samma organisation.

Vad innehåller aggregerade rapporter
Rapporten visar stadiediagnos med genomsnittlig data för varje vald mätpunkt. Du kan se om teamen har förflyttat sig från ett utvecklingsstadium till ett annat över tid. I rapporten för GDQ får du fram en jämförelse av items i subskaleanalysen och kan se om markerade områden för utveckling har förändrats mellan mättillfällena. Du kan även se om någon förändring skett i skattad produktivitet och effektivitetskvot samt hur gruppens genomsnittliga resultat relaterar till normdata. 

Vad krävs för att använda aggregerade rapporter?

Du behöver vara certifierad GDQ-konsult för att kunna skapa och ladda ner aggregerade rapporter. På My GDQ Management hittar du exempelrapporter samt en guide till hur du skapar aggregerade rapporter. Här kan du läsa mer om våra certifieringar.