GDQ Short – kort version av GDQ, mätning och rapport

GDQ Short – ett nytt sätt att mäta teameffektivitet

GDQ Short gör det möjligt att göra team-utveckling tillgängligt i fler sammanhang:

– Organisationer med begränsade resurser kan erbjuda teamutvecklingsarbete till både ledningsteam och operationella team.

– Agila team med förväntan att styra sig själva.

– Storskaliga projekt med återkommande mätningar.

– Lärande om teamutveckling i nya sammanhang.

– Forskningsprojekt

Hur skiljer sig GDQ Short från fullskaliga GDQ?

I GDQ Short har antalet påståenden reducerats till 13 items (jämfört med ursprungliga 60 items). Instrumentet efterfrågar heller ingen demografisk information och undersöker inte den subjektivt upplevda produktiviteten i teamet.  De påståenden som ingår i enkäten fångar likväl in de fyra stadierna: Tillhörighet och trygghet, Opposition och konflikt, Tillit och struktur samt Arbete och produktivitet. GDQ Short har utvärderats i en artikel med ett flertal delstudier, där samtliga konstaterar att en hög överlapp med fullskaliga GDQ föreligger.

En utmaning som organisationskonsulter ställs inför är att motivera team-medlemmar till att fylla i enkäter. Genom att erbjuda kortare formulär ökar chansen att deltagarna avsätter tid och engagerar sig i datainsamlingen.

Bantningen av antalet enkätfrågor i GDQ short medför att inga subskaleanalyser eller subgruppsanalyser kan genereras från insamlad data. Verktyget fångar heller inte in vissa aspekter såsom fullskaliga GDQ gör, exempelvis påståenden kopplade till ledarskap. Således är fullskaliga GDQ ett bättre lämpat verktyg i de fall underlag för interventioner ska samlas in för en mer detaljerad analys. Detta då många fler aspekter av gruppdynamik kan ringas in i den fullskaliga GDQ för att guida gruppens arbete framåt.

Vad innehåller GDQ Short – rapporten

Rapporten innehåller en teoretisk sammanfattning av respektive utvecklingsstadium, gruppens resultat  jämfört med normdata samt en diagnos av gruppens stadium. Rapporten avslutas med debrief-frågor av typen ”Vad vill gruppen förändra i det nuvarande arbetssättet under kommande arbetsperiod?” i syfte att uppmuntra reflektion och förändringsarbete med avstamp i mätningsresultaten.

Klicka på bilden för att ladda ner en exempelrapport.