GDQ Short – ett nytt sätt att mäta teameffektivitet

I samband med årets GDQ–seminarium den 14 september lanserar vi ett nytt verktyg för mätning av teameffektivitet: GDQ Short.

GDQ Short gör det möjligt att göra team-utveckling tillgängligt i nya sammanhang och för fler typer av team:

Organisationer med begränsade resurser kan erbjuda teamutvecklingsarbete till både ledningsteam och operationella team.

Det är vanligt att organisationer med begränsade resurser väljer att satsa på att utveckla ledningsteam. Evidensbaserade interventioner kräver grundlig kartläggning och analys av teamets utmaningar. Tid och ekonomi räcker ibland inte till för operativa team. GDQ Short blir här ett passande alternativ som ger teamet en ögonblicksbild av dess utvecklingsstadium. Med hjälp av medföljande debrief-frågor kan teamet reflektera över vilka steg som är rimliga att ta framöver och därefter följa upp sitt arbete med ytterligare mätningar. Den korta enkäten tar minimal tid i anspråk samtidigt som teamen får värdefull information som hjälper dem att sätta fortsatt riktning på sin utvecklingsresa.

Agila team med förväntan att styra sig själva. Vår erfarenhet har visat att agila team som ofta utmärks av en förväntan om att kunna styra sig själva har haft svårt att besvara påståenden om ledarskap i fullskaliga GDQ, där exempelvis påståendet ”Medlemmarna tenderar att gå med på vad ledaren än föreslår” ofta saknar relevans. I GDQ Short har påståenden om ledarskap tagits bort. Således kan GDQ Short vara bättre lämpat att mäta teameffektivitet i agila team. 

Storskaliga projekt med återkommande mätningar. GDQ Short passar väl för storskaliga projekt som inkluderar återkommande mätning av teamens effektivitet, exempelvis var tredje eller var sjätte månad. Med hjälp av GDQ Short kommer organisationer på sikt även att kunna sammanställa aggregerade data för att få en bild av teamutveckling över tid. Genom att genomföra GDQ Short exempelvis var tredje månad till team kan förändring fångas upp och arbetssätt justeras.

Lärande om teamutveckling i nya sammanhang. GDQ Short har utgjort del i projektet Miki Island där information kunnat samlas in om teamutveckling genom gamification.

Ett forskningsfrämjande verktyg. Inom organisationspsykologin eftersträvas ständig uppbackning av teorier och modeller genom empirisk prövning. Således är GDQ Short även ett attraktivt verktyg ur en forskningsaspekt. Ett kort formulär ökar sannolikhet för fullt deltagande vid datainsamling. Detta kan på sikt ytterligare förankra och belysa gruppers stadieutveckling i olika typer av team.

Hur skiljer sig GDQ Short från fullskaliga GDQ?

I GDQ Short har antalet påståenden reducerats till 13 items (jämfört med ursprungliga 60 items). Instrumentet efterfrågar heller ingen demografisk information och undersöker inte den subjektivt upplevda produktiviteten i teamet.  De påståenden som ingår i enkäten fångar likväl in de fyra stadierna: Tillhörighet och trygghet, Opposition och konflikt, Tillit och struktur samt Arbete och produktivitet. GDQ Short har utvärderats i en artikel med ett flertal delstudier, där samtliga konstaterar att en hög överlapp med fullskaliga GDQ föreligger. 

En utmaning som organisationskonsulter ställs inför är att motivera team-medlemmar till att fylla i enkäter. Genom att erbjuda kortare formulär ökar chansen att deltagarna avsätter tid och engagerar sig i datainsamlingen.

Bantningen av antalet enkätfrågor i GDQ short medför att inga subskaleanalyser eller subgruppsanalyser kan genereras från insamlad data. Verktyget fångar heller inte in vissa aspekter såsom fullskaliga GDQ gör, exempelvis påståenden kopplade till ledarskap. Således är fullskaliga GDQ ett bättre lämpat verktyg i de fall underlag för interventioner ska samlas in för en mer detaljerad analys. Detta då många fler aspekter av gruppdynamik kan ringas in i den fullskaliga GDQ för att guida gruppens arbete framåt.

Vad innehåller GDQ Short rapporten?

Rapporten innehåller en teoretisk sammanfattning av respektive utvecklingsstadium, graf över gruppdata jämfört med normdata samt en stadiediagnos där gruppens fasbestämning framgår. Rapporten avslutas med debrief-frågor av typen ”Vad vill gruppen förändra i det nuvarande arbetssättet under kommande arbetsperiod?” i syfte att uppmuntra reflektion och förändringsarbete med avstamp i erhållen stadiediagnos.

Vad krävs för att använda GDQ Short?

Du behöver vara certifierad GDQ-konsult för att administrera verktyget. På My GDQ Management hittar du guide till hur du skapar en GDQ Short – mätning samt exempelrapporter.