Som känt ingår de flesta team i en organisatorisk kontext som många gånger har en avgörande påverkan på teamens insatser. Team behöver således få rätt förutsättningar från organisationen för att kunna vara effektiva. Susan Wheelan skapade en checklista för organisatoriskt stöd (OSC), ett verktyg som lämpar sig väl som komplement till analys av teamets processer och utvecklingsstadium för att kunna skapa en helhetsbild av teamets kärnproblem och dess potentiella orsaker.

Vad kan verktyget användas till?

Den information som erhålls genom OSC syftar till att kartlägga och utvärdera vilket stöd ett team har inom organisationen. Den sektionsanalys som ingår i OSC-rapporten kan fungera som hjälp vid identifiering av områden med starkt organisatoriskt stöd respektive områden där det organisatoriska stödet behöver förbättras. Resultaten redovisas på gruppnivå och underlaget kan även användas för att planera åtgärdsinsatser.

OSC – rapporten

I rapporten ingår en kort teoretisk beskrivning med fokus på den typ av stöd som grupper gynnas av och kan behöva inom en organisation. Teamets uppfattning av det organisatoriska stödet sammanställs i en sektionsbedömning respektive sektionsanalys där områden som behöver mer fokus enligt gruppen finns markerade. Rapporten inkluderar även en interventionsmall vilken kan användas som utgångspunkt för en beteendeanalys baserad på valda fokusområden.

Då OSC inte har normdata i nuläget samlas detta in kontinuerligt för en normering av gränsvärdena (A, B, C) för att säkerställa att de är korrekta baserat på forskningsmässiga kriterier.