Checklista för utvecklingsbara team

För att teamarbete ska kunna utvecklas i en grupp krävs förutsättningar för teamarbete, dvs att teamarbete behövs. Genomförande av utvecklingsinsatser i arbetsgrupper som inte är team kan få negativa konsekvenser, exempelvis i form av vanmakt och frustration. Team kan definieras som två eller fler individer som har gemensamma mål och arbetsuppgifter som kräver samarbete, kontinuerlig interaktion och fördelning av ansvar.

Checklistan för utvecklingsbara team är en interaktiv checklista som kan ge svar på i vilken utsträckning en arbetsgrupp har förutsättningar att vara ett team. Checklistan ger även fingervisning om huruvida arbetsgruppen har förutsättningar i tillräcklig utsträckning för att en utvecklingsinsats ska vara befogad. Checklistan finns på vår plattform My GDQ Management och är kostnadsfri och tillgänglig för dig som har en GDQ-certifiering.